കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് പത്തിലെ പറളിക്കുന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി മുതൽ തേർവാടിക്കുന്ന് അംഗൻവാടി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മൈക്രോ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണാക്കി .നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 6 ,7 ,11 എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും 300 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ മൈക്രോ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണുകളായി വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.