കൽപ്പറ്റ കെ.എം.എം. ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐയിലെ സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച പെൺകുട്ടികൾ നവംബർ 20 ഉച്ചയ്ക്ക് 1ന് മുമ്പ് അസ്സൽ രേഖകളുമായി ഐ.ടി.ഐയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04936-205519, 9995914652 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.