സ്ത്രീധന രഹിത മാട്രിമോണിയൽ ആപ്പ് No dowry matrimonial app

 സ്ത്രീധനം സ്ത്രീ സമൂഹത്തില്‍ സങ്കല്‍പ്പിക്കാനാവാത്ത പീഡനങ്ങള്‍ക്കും കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകുകയും ഇന്ത്യന്‍ വൈവാഹിക സമ്പ്രദായത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സാമൂഹിക തിന്മയാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ സ്‌നേഹത്തോടെയും സ്ത്രീധനമില്ലാതെ രണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ മനോഹരമായ യൂണിയന്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണഹൃദയത്തോടെയുള്ള സഹകരണം കൂടാതെ ഒരു നിയമവും ഇതിനെതിരെ നടപ്പാക്കാനാകില്ല, നല്ലൊരു നാളെക്കായി സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നില ഉയര്‍ത്താന്‍ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി തെയ്യാറാക്കിയതാണ് No Dowry Matrimony ആപ്പ്.

No Dowry Matrimony are the largest matrimonial platform for the Teli community. its app and web Teli matrimonial services have enabled 1000's Teli weddings.

പ്രൊഫഷണല്‍, വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം, പ്രദേശങ്ങള്‍, ഉപജാതികള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള വധുക്കളും വരന്മാരും അടങ്ങുന്നതാണ് No Dowry Matrimony ഡാറ്റാബേസ്, 

  • Free Registration
  • Safe and Secure APP. 100% privacy guaranteed
  • Find your life partner at your convenience
  • User-Friendly Interface and Features for easy partner search
  • Get instant notifications when a partner communicates
  • Express your interest in shortlisted prospective matches
  • Shortlist and save potential matches
  • Know who viewed & shortlisted your profile
  • Search from 1000's NRI profiles across the globe
  • India’s most trusted matrimony services app from Bharat Matrimony

Download App
Post a Comment

Previous Post Next Post