ഓൺലൈനായി ഭൂമിയുടെ കരം / നികുതി എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം..? How to pay land tax online ..?

കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ  കരം ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുന്നതിന്,  തണ്ടപ്പർ ആവശ്യമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റുചെയ്‌ത നമ്പറാണ് തണ്ടപ്പർ.


തണ്ടപ്പർ ലഭിക്കാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളുമായി വില്ലജ് ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുക.

 • ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ
 • കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അടച്ച ഭൂനികുതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ
 • ഭൂവുടമയുടെ ഐഡന്റിറ്റി 
 • ഭൂവുടമയുടെ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും

വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഈ രേഖകൾ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും.

 • തണ്ടപ്പർ (കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റുചെയ്‌ത നമ്പർ)
 • ബ്ലോക്ക് നമ്പർ
 • സർവേ നമ്പർ
 • സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ

നിങ്ങൾക്ക് തണ്ടേപ്പർ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നികുതി ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം.

 • റവന്യൂ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
 • Pay Your Tax ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 • ഒരു അക്കൗണ്ട് create ചെയ്യുന്നതിന് signup ചെയുക 
 • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.
 • New Requestൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ ജില്ല, താലൂക്ക്, ഗ്രാമം, ബ്ലോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • തണ്ടപ്പർ നമ്പർ, സർവേ / ഉപവിഭാഗം നമ്പർ നൽകുക
 • ഏരിയ, തണ്ടപ്പർ ഹോൾഡർ, നികുതി തുക എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും
 • മുൻ വർഷത്തെ ഭൂനികുതി, രസീത് നമ്പർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക
 • Remarks നിരയിൽ, പട്ടായ നമ്പറും നൽകുക.
 • Submit ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന അംഗീകാരത്തിനായി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് അയയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന വില്ലേജ്  ഓഫീസർ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കും.

 • റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക
 • "എന്റെ അഭ്യർത്ഥന" ക്ലിക്കുചെയ്യുക
 • ഭൂമി നികുതി ഓൺ‌ലൈനായി അടയ്‌ക്കുന്നതിന് "ഇപ്പോൾ പണമടയ്‌ക്കുക" ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

 അനുബന്ധമായി ഇതും വായിക്കുക

റലിസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്ഷനാണ് One Time Certification. ഒരു നികുതി ദായകൻ വില്ലേജിലേയ്ക്ക് വരാതെ തന്നെ അയാളുടെ നികുതി ഓൺലൈനായി അടക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം നേരത്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ നികുതി അടവാക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കി വില്ലേജ് ഓഫീസർ മുൻകൂട്ടി കുടിശ്ശികയും മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് One Time Certification . ഇത് എങ്ങിനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡീയോ കാണാവുന്നതാണ്.

വീഡിയോ കാണുവാൻ ചുവടെ കൊടുത്ത ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക...

Click Here 

Post a Comment

Previous Post Next Post