ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഫയലുകൾ ഒരു സമയം തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. If you have this app you can open and use multiple files at a time.

ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ആപ്പുകൾ ഒരു ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പലരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും മറ്റു പലതും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാം... അതായത് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്  ഒന്നിലധികം ഫയലുകൾ ഒരു സമയം തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Experience real multitasking on your Android!

Open more apps at the same time in floating windows and enjoy real multitasking! Don't leave current app for a small task... Floating Apps is the largest and the most advanced collection of floating mini apps available on Google Play! 

- take notes or use calculator anywhere & anytime
- view email attachments without leaving email app
- view multiple PDF files at the same time
- open links in floating browser and view them later
- translate vocabularies without leaving current app
- and do much much much more...
Floating Apps comes with more than 41 floating apps including:

- Browser
- Notes
- Document Viewer (PDF, DOC, DOCX, ODT and more)
- Calendar
- Facebook
- Twitter
- Calculator
- Contacts
- File Manager
- Music Player
- Video Player
- Image Viewer
- Audio Recorder
- Translator
- Paint
- Google Maps
- Wifi Manager
- Games
- and 21 more apps

The Most Advanced Features

- Stop switching from one app to another and experience real multitasking with floating mini apps that make your life easier!
- Do not find the right floating app for you? Turn homescreen widgets and URLs into your very own floating apps.
- Access floating apps anywhere and anytime without leaving what you are just doing with Floating Menu and Quick Launch.
- Extremely powerful floating menu allows you to access not only floating apps, but also normal and recent apps and shortcuts!
- Access floating apps with one tap via movable & resizable quick launch icon that stays always on top of other apps.
- Move windows by simply dragging their title, resize them by dragging their bottom bar. Arrange windows your way!
- Maximize the floating app to utilize the whole screen. Minimize it if you don't need it now and restore it later.
- Easily access advanced features & functions, control the window, its borders and transparency with context menu!
- Open links, videos or images using floating apps the same way as you do with normal apps. Use shortcuts, notifications and more.
- It's just like multiviews / multi windows on Samsung or split screen mode but for all Androids!

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post