അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ ആപ്പുകളും ഒരു ആപ്പിൽ / 60+ multi functional tools in a single App, All tools

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ 1.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി ഇവ വിശദമായി അറിയാനാകും. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ ആപ്പുകൾ പോലും ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുക.
മാത്രമല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതും ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗം അല്ല. ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാകും. സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. എന്നാൽ, അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക  ആപ്പുകളും ഒരു ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. അത്തരം ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാചാണ് സസ്നേഹം എന്ന ബ്ലോഗിലെ ചർച്ച. എല്ലാ ടൂളുകളും പൂർണ്ണമായും ഓഫ്‌ലൈനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ആപ്പാണിത്.

Tools list,

1. Walkie Talkie 2. Music Group
3. CCTV 4. Bar-code and QR-code reader
5. Torch 6. Compass
7. Clipboard 8. Mirror
9. Speedometer 10. Leveler
11. Converter 12. Metal Detector
13. Recorder 14. Stop Watch
15. Brightness 16. Temperature
17. Pressure 18. Length (Height)
19. Humidity 20. Protractor
21. Sound Intensity 22. Altitude
23. Emf 24. Blank Cam
25. Heart Rate 26. G - Meter
27. My Location 28. Ruler
29. Counter 30. Scribbler
31. Color Detector 32. rpm
33. Step Counter 34. Horizontal Length
35. Seismometer 36. Mike
37. Magnifier 38. Battery info
39. Internet Speed 40. Speed
41. WiFi Calls 42. Sound generator
43. Random digit 44. Text to Speech
45. Motion Cam 46. Controller
47. Night Vision 48. Signal Strength
49. IR Remote 50. Text Recognition
51. File Transfer 52. Check List
53. Cam Scanner 54. Timer
55. Speech to Text 56. Arduino bluetooth
57. BMI 58. Screen recorder
59. Stop motion 60. Paint
61. QR-Generator 62. Morse code
63. EMI 64. Path tracker
65. Number count 66. Billing System
67. Days counter 68. Vault

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


 

Post a Comment

Previous Post Next Post