ഓൺലൈനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ്. / An app to make cash for students and teachers online.

 ഓൺലൈനായി വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ പഠനാവശ്യത്തിനായി കുറിച്ച നോട്ടുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ക്യാഷ് ലഭിക്കുന്നത്.


 ആപ്പിലെ മറ്റു ഉപയോക്താക്കളായ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി  നിങ്ങളുടെ പഠനാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച കുറിപ്പുകളും ലേഖനങ്ങളും, അതായത് നിങ്ങളുടെ അസൈമെന്റ് കൾ പ്രോജക്ടുകൾ പോലുള്ളവ ഈ ആപ്പിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ക്യാഷ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്പ് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു പോലെ ഗുണകരമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

 മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും കോഴ്സുകളുടെ പഠന സഹായത്തിനും  വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ആപ്പ്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ടുകൾ ഇതിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ക്യാഷും വാങ്ങാം...

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Notesgen is the largest marketplace for notes from students, teachers, professionals and enterprise from across the world. 

Notesgen is solving the “best notes quickly” problem for students by bringing them together on the basis of similar interests, style of learning and understanding, academic learning pattern, peer network, etc. and facilitate content sharing

Post a Comment

Previous Post Next Post