ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ സ്കീം - ശാരീരികമായി / മാനസികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍- ആർക്ക്? എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം..? / Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളതും അവശത അനുഭവിക്കുന്നതുമായ യാതൊരുവിധ വരുമാന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവശത തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് വികലാംഗ പെൻഷൻ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെൻഷൻ ഇത്തരമൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. സസ്നേഹം എന്ന നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലെ ചർച്ച അതിനെക്കുറിച്ച് ആകാം.


  ഈ പെന്‍ഷന് പ്രായപരിധിയില്ല. അപേക്ഷകന്റെ വാര്‍ഷിക കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയാന്‍ പാടില്ല. ശാരീരിക വൈകല്യത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹത നിശ്ചയിക്കുന്നത്.


സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന മാനസികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്റെ നടത്തിപ്പ് 1993 ലെ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലുടെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 07.04.1997 ലെ ജി.ഒ.(പി) 11/97/ നമ്പര്‍ ഉത്തരവിലൂടെ പുറപ്പെടുവിച്ച പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൈ മാറ്റം ചെയ്തു.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോര്‍പ്പറേഷനുകളുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ പെന്‍ഷന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കലും അനുവദിക്കലും പെന്‍ഷന്‍ വിതരണവും നടത്തുന്നത്.അംഗ വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 40% ശതമാനത്തിലും കൂടുതല്‍ അവശതയുള്ള അപേക്ഷകര്‍ ഈ പെന്‍ഷനു അര്‍ഹരാണ്.

ശാരീരിക വൈകല്യം - ചുരുങ്ങിയത് 40 ശതമാനം അവശത ഉള്ളവര്‍

ബുദ്ധിമാന്ദ്യം - 50 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രം ഐ.ക്യു ഉള്ളതും (IQ- Intelligence Quotient) ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഓര്‍മ്മശക്തിക്കും ചിന്താശക്തിക്കും ഉള്‍പ്പെടെ സ്ഥിരമായ മാനസിക വൈകല്യം (Permanent Disability) ഉള്ളതുമായ വ്യക്തികള്‍

പൂര്‍ണ്ണമായും കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ (Blind)<

ലെന്‍സുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പോലും നല്ല കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി 6/60 അല്ലെങ്കില്‍ 20/200 (Snellen) കവിയാത്തും, അല്ലെങ്കില്‍ എതിര്‍ദിശയിലേയ്ക്കുള്ള കാഴ്ചയുടെ പരിധി 20 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലോ അല്ലെങ്കില്‍ അതിലും മോശമോ ഉള്ളവര്‍

ബധിരത (Deaf) ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ശ്രവണ ശേഷി ഇല്ലാത്തതും 90 ഡെസിബെലില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രവണശേഷി നഷ്ടം സംഭവിച്ചതുമായി ആള്‍.

മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നവരോ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരോ ആയിട്ടുള്ളവര്‍ക്കും വികലാംഗ പെന്‍ഷന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.


ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ സ്കീം - മാനസികമായി / ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍- അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

1. അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കവിയരുത്.

2. അപേക്ഷകന്‍ അഗതിയായിരിക്കണം.<

3. അപേക്ഷകന്‍ സര്‍വ്വീസ് പെന്‍ഷണര്‍/ കുടുംബ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ ആകരുത്. (4000 രൂപ വരെ എക്സ്ഗ്രേഷിയ /എന്‍.പി.എസ് പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഈ നിബന്ധന ബാധകം അല്ല.)

4. മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന /അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ,ഇ പി എഫ് ഉള്‍പ്പടെ പരമാവധി രണ്ടു പെന്‍ഷന്‍ നു മാത്രമേ അര്‍ഹത ഉള്ളു .

5. അപേക്ഷകന്‍ ആദായനികുതി നല്‍കുന്ന വ്യക്തിയാകരുത്

6. അപേക്ഷക(ന്‍) യാചകനാകാന്‍ പാടില്ല

7. അപേക്ഷകന്റെ പേരിലോ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലോ രണ്ടേക്കറില്‍ കൂടുതല്‍ വസ്തു ഉണ്ടാകരുത്. (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല)

8. അപേക്ഷക(ന്‍) അഗതി മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസിയകാന്‍ പാടില്ല

9. 1000 സി സി യിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള, ടാക്സിയല്ലാത്ത, നാലോ അതിലധികമോ ചക്രങ്ങളുള്ള വാഹനങ്ങൾ(അംബസഡര്‍ കാര്‍ ഒഴികെ) സ്വന്തമായി /കുടുംബത്തില്‍ ഉള്ള വ്യക്തി ആകരുത്<

10. അപേക്ഷക(ന്‍) സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം

11. അപേക്ഷകന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ / മറ്റു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ശമ്പളം / പെന്‍ഷന്‍ /കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ആകരുത്.

12. അപേക്ഷക(ന്‍) അവശത തളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് / സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്‍ നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാർഡ് ഹാജരാക്കണം

13. അപേക്ഷകന്‍ കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുകയും ടി സ്ഥാപനത്തിലെ സ്കീം പ്രകാരം പെന്‍ഷന്‍ / കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആകരുത്.

14. അപേക്ഷക(ന്‍) പ്രായ പരിധി ഇല്ല

15. വ്യത്യസ്ത പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ കൈപ്പറ്റുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

 അപേക്ഷ ഓഫ്‌ലൈനായും ഓൺലൈനായും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 

1. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്

2. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്

3. വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

4. ഭൂനികുതി രസീത്

5. ബാങ്ക് പാസ്സ്ബുക്കിന്റെ പകര്‍പ്പ് (പെന്‍ഷന്‍ ബാങ്കിലേയ്ക്കാണെങ്കില്‍)

6. വൈകല്യം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

7. രണ്ട് കൈകളും രണ്ട് കണ്ണുകളും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ആധാര്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സര്‍ജനില്‍ കുറയാതെയുള്ള ഗവണ്‍മെന്റ് ഡോക്ടര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്<

8. ആധാര്‍ ഇല്ലാതെ അപേക്ഷ നല്‍കുന്നവര്‍ മറ്റ് പെന്‍ഷനുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

നടപടിക്രമങ്ങള്‍

നടപടിക്രമങ്ങള്‍.


• നിശ്ചിത അപേക്ഷ ഫോറത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, അപേക്ഷകന്‍ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്|മുനിസിപ്പാലിറ്റി| കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സെക്രട്ടറിക്കാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്.

• സര്‍ക്കാര്‍ കാലാ കാലങ്ങളില്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍ തുക തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനം അയച്ചുകൊടുക്കും

• അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനകം പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ തീര്‍പ്പു കല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

• പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തിന്റെ നിരസിക്കല്‍ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ജില്ല കളക്ടര്‍ക്ക് അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

• സര്‍ക്കാരിനു ഏതു ഉത്തരവും റിവിഷന്‍ അപേക്ഷയിന്മേല്‍ അര്‍ഹനാണെന്ന് കണ്ടാല്‍ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച മാസത്തിനു അടുത്തമാസം ഒന്നാം തീയതിമുതല്‍ അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

  അപേക്ഷാഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക<


അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം

 അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


<

 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സേവന പെൻഷൻ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ വെബ്പോർട്ടലിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പുതുതായി അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവർ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി.

 ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഫയലിംഗ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേർഡും കൊടുത്തു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ശേഷം, പുതിയ അപേക്ഷകൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക. ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഏതുതരം പെൻഷനാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഡിസബിലിറ്റി പെന്‍ഷന്‍ സ്കീം - ശാരീരികമായി / മാനസികമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്നുവരുന്ന ഫോമുകൾ അവിടെ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക. ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടിവരും. അതും ഫിൽ ചെയ്യുക. ശേഷം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വിവിധ രേഖകളുടെ കോപ്പികൾ നിങ്ങളോട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഇതെല്ലാം അപ്‌ലോഡുചെയ്യുക. save ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം, ഈ ഫോം ഫിൽ ചെയ്തത് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ, വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോം ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ഫോമിൽ വല്ല പിഴവുകളും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയാൽ, സബ്മിറ്റ് ലോക്കൽ ബോഡി എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 


അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണൂ...<

Post a Comment

Previous Post Next Post