ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ വാൾപേപ്പറുകൾ വെക്കാൻ ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ്

ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ വാൾപേപ്പറുകൾ വെക്കാൻ ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ്. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വാൾപേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ഫോണിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

About This App

Make the most of your display with beautiful wallpapers and advanced features.

Make the most of your display with beautiful wallpapers and advanced features. Choose one of your own photos, an image from the Google Earth collection, a scenic landscape from Google+ and more. Change it as often as you like, so your phone always represents your style. 

• Enjoy a collection that keeps on growing. Access images from Google Earth, Google+ and other partners. 
• Double your fun. Show the world one wallpaper on your lock screen, and keep one for yourself on your home screen. (Requires Android™ 7.0, Nougat and above.) 
• Start each day fresh. Pick your favourite category and you’ll get a new wallpaper image each day. 

Permissions Notice 
Photos/Media/Files: Needed to allow you to use custom photos as wallpaper. 
Storage: Needed to display the currently set wallpaper and to allow you to use custom photos as wallpaper.

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  

Post a Comment

Previous Post Next Post