ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ട... വീഡിയോ കോളിലൂടെ വീട്ടിലിരുന്നും ഡോക്ടർ കാണാം... ഇ-സഞ്ജീവനി ആപ്പ്

കൊറോണ ബാധ കാലത്ത് ആശുപത്രികളിൽ കൊവിഡ് 19 വേണ്ടിയാണ് കാര്യമായി രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. മറുവശത്ത്, സാധാരണ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ മടിക്കുന്ന രോഗികളുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചികിത്സ നടത്താനുള്ള സൗകര്യം സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-സഞ്ജീവനി ആപ്പ് വഴിയാണ് ഈ സൗകര്യം ഇവർക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്.

About This App

Patient-to-Doctor Telemedicine/Teleconsultation app of MoHFW, Govt. of India.

eSanjeevaniOPD - the National Teleconsultation Service of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India aims to provide healthcare services to patients in their homes. eSanjeevaniOPD enables free of cost, safe & structured video based clinical consultations between a doctor and a patient.  

Key features of this citizen friendly web-based National Teleconsultation Service (eSanjeevaniOPD) are:

Patient registration
Family member registration
Institutional registration (like correctional facilities, Sr. Citizen Homes, Orphanages etc.)
Queue Management
Video Consultation with a Doctor
Instant messaging (text-based)
ePrescription
SMS Notifications
Serviced by Doctors employed
Free Service (managed jointly by State Governments & MoHFW, Govt. of India)

eSanjeevaniOPD-Stay Home OPD has been developed by Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) in Mohali. 

Salient features of this citizen friendly web-based National Teleconsultation Service (eSanjeevaniOPD) is a configurable onlineOPD (no. of daily slots, no. of doctors & OPDs /Specialty clinics, waiting room slots, consultation time limit etc).

FLOW:

Registration:
-User verifies his/her mobile no. using OTP
-Fills Patient Registration Form
-eSanjeevaniOPD assigns a Patient ID
Token:
-User requests a token for consultation
-Uploads health records, if any
-User receives Patient ID & Token through SMS
Login:
-Closer to the turn eSanjeevaniOPD sends a SMS notification asking user to login
-User logs in using Patient ID
-Patient enters the clinic and is placed at the end of the existing queue. If there is no queue you will be placed at serial no. 1
Wait:
-eSanjeevaniOPD assigns a doctor to the patient (time interval depends on the length of the queue)
-As the doctor is assigned to the patient “CALL NOW” button gets activated
-User is required to click “CALL NOW” button within 120 seconds*
-Upon clicking “CALL NOW” within 10 seconds the doctor shows up in video
Consultation:
-Patient consults the doctor
-During the consultation doctor has an access to the patient’s health records (if uploaded)
ePrescription:
-During the consultation, doctor prepares an electronic prescription (ePrescription)
-At the end of the consultation doctor sends the ePrescription and closes the call
-ePrescription shows up on patient’s end.
-Patient logs out after saving/printing the received ePrescription

After the call eSanjeevaniOPD sends SMS notification to the patient with a link to download ePrescription

eSanjeevaniOPD is based on eSanjeevani - Government of India's flagship telemedicine technology developed by Health Informatics Group at Centre for Development of Advanced Computing, Mohali (Punjab), INDIA.

 ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

 ഐ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post