വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഇന്നത്തെ (04-02-2022) ഒ പി വിവരങ്ങൾ

  അസ്ഥി രോഗവിഭാഗം op-07


ശിശു രോഗ വിഭാഗം- op9,10


ജനറൽ മെഡിസിൻ-. Op11,12


ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ. Op-13


E N T വിഭാഗം- op.16


മാനസിക രോഗ വിഭാഗം op-17ഫിസിഷൻ വിഭാഗം- op19


നിത്യരോഗ വിഭാഗം op-20


ചർമ രോഗ വിഭാഗം- op 21


സർജറി രോഗവിഭാഗം-op.22


ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം- op.23


ശ്വാസകോശ വിഭാഗം-op.24


നേത്ര രോഗ വിഭാഗം-op.30


ഗൈനക് രോഗ വിഭാഗം   .op.

Post a Comment

Previous Post Next Post