കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (07-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

 കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (07-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

1️⃣ ജനറൽ ഒ.പി

2️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം

3️⃣ ഗൈനെക്കോളജി

4️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം

5️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ )

6️⃣ അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സുരേഷ്)

7️⃣ മെഡിസിൻ ( ഡോ.സുനിൽ ജോയ്സൺ )

8️⃣ നേത്രരോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. അബ്ദുൾ റഷീദ് )

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 12 .30 വരെ, അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ ) *ഫോൺ : 04936 206226*

Post a Comment

Previous Post Next Post