കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


1️⃣ ജനറൽ ഒ.പി


 2️⃣ ഗൈനക്കോളജി


 3️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം


 4️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം


5️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ )


 6️⃣ ഇ.എൻ.ടി ( ഡോ. ഷജ്മീർ)


 7️⃣ നേത്രരോഗ വിഭാഗം


ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12.30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ ഫോൺ : 04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post