കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (16-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


 1️⃣ ജനറൽ ഒപി


2️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം


3️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം


4️⃣ അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം ( ഡോ.സുരേഷ്)


5️⃣ ഇ.എൻ.ടി ( ഡോ.ഷജ്മിർ)


6️⃣ ഗൈനെക്കോളജി


 7️⃣ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ,അവധിദിവസങ്ങളിൽ 11 .30 വരെ )

Post a Comment

Previous Post Next Post