വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (19-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

* അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം (OP 7)

* ശിശു രോഗ വിഭാഗം ( OP.9-10 )

* ജനറൽ മെഡിസിൻ ( OP.11-12 )

* ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ (OP 13)

* ഇ.എൻ.ടി ( OP.16 )

* മാനസിക വിഭാഗം ( OP.17 )

* ഫിസിഷൻ വിഭാഗം ( OP.19)

* നിത്യരോഗ വിഭാഗം ( OP.20 )

* ചർമ രോഗ വിഭാഗം ( OP.21 )

* സർജറി വിഭാഗം ( OP.22 )

* ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം ( OP.23 )

* ശ്വാസകോശ വിഭാഗം ( OP.24 )

* നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ( OP.30 )

* ഗൈനക്ക് വിഭാഗം (OP.33)


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 1.00 വരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ )

Post a Comment

Previous Post Next Post