കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (19-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

1️⃣ ജനറൽ ഒപി

2️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം

3️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം

4️⃣ സർജറി ( ഡോ. അരുൺ ഗോപ് )

5️⃣ ഇ. എൻ. ടി (ഡോ. ഇന്ദു )

6️⃣ നേത്ര രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. അബ്ദുൾ റഷീദ്


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ ) ഫോൺ : 04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post