കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (23-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

*1️⃣ ജനറൽ ഒ. പി*
 
*2️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*3️⃣ ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

*4️⃣ ഇ. എൻ. ടി (ഡോ. ഷജ്മിർ)* 

*5️⃣ നേത്ര രോഗ വിഭാഗം*

*6️⃣ മെഡിസിൻ (ഡോ. സുനിൽ ജോയ്സൺ )*

*7️⃣ ഗൈനെക്കോളജി*

*8️⃣ അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സുരേഷ്)*


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ ) ഫോൺ : 04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post