വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (23-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

*🩸അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം :( OP 7:)*

*🩸ശിശു രോഗ വിഭാഗം ( OP.9-10 )*

*🩸ജനറൽ മെഡിസിൻ ( OP.11-12 )*

*🩸ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ (OP 13)*

*🩸ENT ( OP.16 )*

*🩸മാനസിക വിഭാഗം ( OP.17 )*

*🩸ഫിസിഷൻ വിഭാഗം ( OP.19*

*🩸നിത്യരോഗ വിഭാഗം ( OP.20 )*

*🩸ചർമ രോഗ വിഭാഗം ( OP.21 )*

*🩸സർജറി വിഭാഗം ( OP.22 )*

*🩸ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം ( OP.23 )*

*🩸ശ്വാസകോശ വിഭാഗം ( OP.24 )*

*🩸നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ( OP.30 )*

*🩸ഗൈനക്ക് വിഭാഗം (OP.33)*


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 1.00 വരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി)  ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ )

Post a Comment

Previous Post Next Post