വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (24-02-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


 *🩸ശിശുരോഗ വിഭാഗം (OP 9,10)*

 *🩸ജനറൽ മെഡിസിൻ (OP 11,12)*

*🩸 ഇ.എൻ.ടി വിഭാഗം (OP 16)*

 *🩸മാനസിക രോഗ വിഭാഗം (OP 17)*

*🩸 ഫിസിഷൻ വിഭാഗം (OP 19)*

*🩸നിത്യരോഗ വിഭാഗം (OP 20)*

 *🩸ചർമ രോഗ വിഭാഗം (OP 21)*

*🩸 ഡെന്റൽ വിഭാഗം (OP 18)*

 *🩸സർജറി വിഭാഗം (OP 22)*

 *🩸ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം (OP 23)*

*🩸ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം (OP 24)*

*🩸ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം (OP 33)*

 *🩸നേത്രരോഗ വിഭാഗം (OP 30 )*

(ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 1.00 വരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി)  ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ)


Post a Comment

Previous Post Next Post