കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

1️⃣ ജനറൽ ഒപി

2️⃣ ശിശു രോഗ വിഭാഗം 

3️⃣ ഗൈനെക്കോളജി

4️⃣ മെഡിസിൻ ( ഡോ. സുനിൽ ജോയ്സൺ )

5️⃣ അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ.സുരേഷ്)

6️⃣ ഇ.എൻ.ടി ( ഡോ. ഷജ്മീർ )

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ )  

ഫോൺ :


04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post