വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

📌ശിശു രോഗ വിഭാഗം ( OP.9 , 10 )
 📌ജനറൽ മെഡിസിൻ( OP.11,12 )
 📌ഇ.എൻ.ടി വിഭാഗം ( OP.16 )
 📌മാനസിക രോഗ വിഭാഗം ( OP.17 )
📌ദന്തരോഗ വിഭാഗം( OP.18 )
 📌ഫിസിഷൻ വിഭാഗം ( OP.19 )
📌നിത്യരോഗ വിഭാഗം( OP.20 )
 📌ചർമരോഗ വിഭാഗം( OP.21)
 📌സർജറി വിഭാഗം( OP.22)
 📌ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം( OP. 23 )
📌ശ്വാസകോശ വിഭാഗം (OP.24)
📌നേത്രരോഗ വിഭാഗം (OP.30)
📌ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം (OP.33)

Post a Comment

Previous Post Next Post