ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇനി നമുക്കും നിയന്ത്രിക്കാം...

ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലിരിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും ഇനി നമുക്കും നിയന്ത്രിക്കാം...


പലരും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും പല പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മേ വിളിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അരികത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവരുടെ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും സാധിക്കും. അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്.

About This App

Remote access from anywhere. Fast and secure. All operating systems and devices

Powerful Remote Assistance Software. Whether you're in the office next door or on the other side of the world, remote access via AnyDesk makes the connection possible. Secure and reliable, for IT professionals as well as private users.

AnyDesk is ad-free and free for personal use. For commercial use visit: https://anydesk.com/en/order

Whether you're in IT support, working from home, or a student studying remotely, AnyDesk's remote desktop software has a solution for you, allowing you to connect to remote devices securely and seamlessly.

AnyDesk offers a wide range of remote desktop functions such as:
    • File Transfer
    • Remote Printing
    • Wake-On-LAN
and much more
For an overview of the features, visit: https://anydesk.com/en/features

Why AnyDesk?
    • Outstanding performance
    • Every operating system, every device
    • Banking-standard encryption
    • High frame rates, low latency
    • In the Cloud or On-Premises

Every operating system, every device. Download the latest AnyDesk version for all platforms here: https://anydesk.com/en/downloads

Quick Start Guide
    1. Install and launch AnyDesk on both devices.
    2. Enter the AnyDesk-ID that is displayed on the remote device.
    3. Confirm the access request on the remote device.
    4. Done. You can now control the remote device remotely.

Do you have any questions? Contact us! https://anydesk.com/en/contact

ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post