കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


 കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

     

*1️⃣ ജനറൽ ഒ.പി*


 2️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം


 3️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം


 4️⃣ സർജറി ( ഡോ.അരുൺ ഗോപ് )


5️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ )


6️⃣ നേത്രരോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. അബ്ദുൾ റഷിദ് )


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ )

ഫോൺ : 04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post