കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


 1️⃣ ജനറൽ ഒപി


2️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം


3️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം


4️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ )


5️⃣ അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സുരേഷ് )


6️⃣ ഗൈനെക്കോളജി


ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ 

ഫോൺ : 04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post