വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

  

 ശിശു രോഗ വിഭാഗം (OP 9,10)*


ജനറൽ മെഡിസിൻ (OP 11,12)*


ഇ.എൻ.ടി വിഭാഗം (OP 16)*


 മാനസികരോഗ വിഭാഗം (OP 17)*


ഫിസിഷൻവിഭാഗം (OP 19)*


നിത്യരോഗ വിഭാഗം (OP 20)*


 ചർമരോഗ വിഭാഗം (OP 21)*


 സർജറി വിഭാഗം (OP 22)*


 ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം (OP 23)*


ശ്വാസകോശ വിഭാഗം (OP 24)*


 ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം (OP 33)*


 നേത്രരോഗ വിഭാഗം (OP 30 )*


അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം (OP 7)*


ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ (OP13)*


ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 1.00 വരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി)  ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ

Post a Comment

Previous Post Next Post