എത്ര പഴകിയ ഫോട്ടോയും ഇനി നല്ല ക്ലിയറോടെ ഭംഗിയോടെ ലഭിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് മതി

എത്ര പഴകിയ ഫോട്ടോയും ഇനി നല്ല ക്ലിയറോടെ ഭംഗിയോടെ ലഭിക്കാൻ ഈ ആപ്പ് മതി. നമ്മുടെ പഴയ ആൽബങ്ങളിലുള്ള ഫോട്ടോകളെല്ലാം ഇനി ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ ഉള്ള വൃത്തിയുള്ള ഫോട്ടോകൾ ആക്കാം. ഗൂഗിൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ ആപ്പ്.


About This App

Photos from the past, meet the scanner from the future.

PhotoScan is a new scanner app from Google Photos that lets you scan and save your favourite printed photos using your phone's camera.

Picture-perfect and glare free

Don't just take a picture of a picture. Create enhanced digital scans, wherever your photos are.

– Get glare-free scans with an easy step-by-step capture flow

– Automatic cropping based on edge detection

– Straight, rectangular scans with perspective correction

– Smart rotation, so your photos stay right-side-up no matter which way you scan them

Scan in seconds

Capture your favourite printed photos quickly and easily, so you can spend less time editing and more time looking at your bad childhood haircut.

Safe and searchable with Google Photos

Back up your scans with the free Google Photos app to keep them safe, searchable and organised. Bring your scans to life with movies, filters and advanced editing controls. And share them with anyone, just by sending a link.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post