എത്ര വലിയ ഫയലുകളും റോക്കറ്റ് സ്പീഡിൽ കൂട്ടുകാരുടെ ഫോണിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ആപ്പ്...

എത്ര വലിയ ഫയലുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഷെയർ കരോ എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര്. റോക്കറ്റ് സ്പീഡിൽ തന്നെ എത്ര വലിയ ഫയലുകളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്ഈ  ആപ്പ് പറയുന്നത്.

About This App

Share Karo: File Transfer & Shareit with Android/PC/iOS, WhatsApp Status Saver

🌟 Share Karo is the best India's own Sharing App.
🌟 Share Karo is an India File Transfer App. You can use Share Karo to Share Files, Share Apps , Share Videos and Share All without internet. Share it with all your friends now! You can Share it for iPhone Free & Send Anywhere.

🇮🇳🇮🇳🇮🇳 Just Four  Steps :
Step 1️⃣: Choose the app you want to share with Share Karo
Step 2️⃣: Choose the files you want to share with Share Karo
Step 3️⃣: Scan the QR code
Step 4️⃣: Click “Send”

Top Features :
✊ File transfer without size limit
      - Share files without size limited
      - Share large files
      - Transfer share file folders
❌ Share files without internet
      - Share files anytime and anywhere without internet
      - No mobile data is needed for transfer share
      - No Wi-Fi is needed for transfer share
👍 Very easy to use, very helpful for sharing
      - Easy connectivity through QR Code for sharing purpose
      - Easy resume interrupted transfer, you can continue to share it without starting over
      - Easy send anywhere and anytime
🗂️ Strong file management
      -You can easily manage storage on your device
      -You can analyze local storages to clean up useless files
      -Find files faster with search and simple browsing
📃 Transfer all types of files
      - Transfer share files, share videos, share app with multiple devices
      - Share videos, share Disney /Hollywood Bollywood movies, share app, share music, share pictures, share files, etc
👌Share it without login
      - In order to share files, file transfer and transfer share, just download our App and share what you want to transfer without login to this sharing app.
🌍 Transfer files in rocket speed
      - Try Share Karo, the share app, it is 300 times faster than Bluetooth

Status Saver:
Step 1️⃣: Check the Desired Status or Story
Step 2️⃣: Open Share Karo and Status Saver, Click on any Image or Video status to View...
Step 3️⃣: Click the Save Button...The Status Image/Video is Instantly saved to your Gallery! 😊😊
Status Saver is a very useful feature. Please try to use the Status Saver feature.

Warm Reminds:
Share Karo is mainly focused on nearby files transfer.
To discover nearby users and share files more efficiently, Share Karo need some permissions such as location, storage, camera etc.
Please be assured that the permissions we asked are used for file transfer/file share ONLY.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post