അറബി അറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഒരു ആപ്പ്. ഈ ആപ്പ് ഏത് അറബിയും മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യും...

മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ, അതിൻ്റെ അറബി കിട്ടും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത! മലയാളത്തിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെയും അറബി കിട്ടും. അറബിയിൽ എഴുതിയത് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ, അത് മലയാളത്തിൽ ആക്കി തരും എന്നതും വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത. സൗജന്യമാണ്, ഉപയോഗിക്കൂ.


About This App
Free translator from Malayalam to Arabic, and from Arabic to Malayalam

This free app is able to translate words and text from Malayalam to Arabic, and from Arabic to Malayalam.
Best app for easy and fast translations, which can be used like a dictionary.
If you are a student, tourist or traveler, it will helps you to learn the Malayalam or Arabic language! If you want to learn Malayalam you can use Malayalam translate feature otherwise you can use Arabic translate feature.
Users can create their own lessons and add words to the lessons to enrich the lessons beyond the pre-designed example lessons.
This translator contain the following features:
- Translate words and sentences
- Translate from clipboard: copy text from other app to clipboard and paste into our app. It will translate that text to your selected language
- Simple and user-friendly interface
- Voice input
- Camera translator - you select region of text from image captured by camera or region of text from gallery image and our app will translate it for you. Enjoy our photo translate and camera translate feature.
- History page remember all your previous translations for you. You can select words or sentences you've already translated in the past and see its result
- Favorite page list all your favorite words or sentences when you click our favorite button
☆ Learn vocabulary through simple designed lessons
☆ Practice vocabulary through engaging games
☆ Design your own lessons
☆ Learn words through flashcard
☆ Move words from history to lesson
☆ Exciting quiz: writing quiz, listening quiz, multi choice quiz, picture choice quiz
Free translator from Malayalam to Arabic, and from Arabic to Malayalam.

Arabic (Arabic: العَرَبِيَّة‎‎, al-ʻarabiyyah [ʔalʕaraˈbijːah] (About this sound listen) or Arabic: عَرَبِيّ‎‎ ʻarabī [ˈʕarabiː] (About this sound listen) or [ʕaraˈbijː]) is a Central Semitic language complex that first emerged in Iron Age northwestern Arabia and is now the lingua franca of the Arab world. It is named after the Arabs, a term initially used to describe peoples living from Mesopotamia in the east to the Anti-Lebanon mountains in the west, in northwestern Arabia, and in the Sinai peninsula.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post