ഗെയിമിലൂടെ കുട്ടികളെ എഴുത്തും വായനയും ഗണിതവും വേഗത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആപ്പ്

കുട്ടികളുടെ എഴുത്തും വായനയും സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക്, ഗണിതം എല്ലാം റെഡിയാക്കാൻ ഖാൻ അക്കാദമി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പ്.


ഈ ആപ്പിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ക്യാഷ് ചിലവഴിക്കേണ്ട. പരസ്യങ്ങളുടെ ശല്യവുമില്ല. പൂർണമായും ഫ്രീയാണ്. ഗെയിമിലൂടെയും പുസ്തക വായനയിലൂടെയുമാണ് ഇത്തരം കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവയാകട്ടെ പ്രത്യേകം കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയതും. 

About This App

Thousands of fun activities to help kids learn math, reading, spelling, and more

Our award-winning app is thoughtfully designed by experts in early childhood education to guide young learners on a delightful journey through key skills in math, reading, phonics, writing, social-emotional development, and more. It includes thousands of lessons, activities, books, and games that are age-appropriate for preschool through second grade. With catchy songs and yoga videos, your littles will also have fun moving, dancing, and getting the wiggles out.

The app is perfect for learning at home or in school. Parents can choose lessons from the app’s library for their kids or use the personalized learning path that automatically adjusts to each child’s level. Teachers can quickly and easily find lessons by standard, make assignments, and monitor student progress through a suite of teacher tools.

Khan Academy Kids is completely free, forever—no ads and no subscriptions necessary. And we’re always adding new content to keep kids engaged, including books, songs, and videos from Super Simple Songs®, Bellwether Media, National Geographic Young Explorer Magazine, and Alo Gives.

Download today and let the joyful learning begin!

We’d love to hear from you. Please visit us at khanacademykids.org, or drop us a line at [email protected].

Here’s a sample of what you’ll find in the app:

HUNDREDS OF NEW LESSONS
• We’ve added all-new second grade lessons and a plethora of other delightful educational content to help littles learn their ABCs, discover space, practice mindfulness, and more.

AWARD-WINNING CONTENT
• Editors' Choice—Apple App Store
• Common Sense Media—5-star Educational Value, 5-star Ease of Play
• Children's Technology Review Editor's Choice Award for Excellence in Design—100% Rating
• Parents' Choice Foundation Gold Award

ROBUST CURRICULUM
• Reading and literacy—phonics, letters, spelling, and comprehension
• Language—vocabulary and parts of speech
• Math—counting, numbers, addition, subtraction, shapes, and measuring
• Executive function and logic—focus, memory, and problem-solving

PERSONALIZED LEARNING EXPERIENCE
• Adaptive learning path allows each child to learn at their own pace
• Children learn independently in the Library—a collection of activities, books, and videos
• Kids can read books on their own or follow along with recorded audio narration

JOYFUL LEARNING
• Five whimsical characters encourage children to think and learn
• Highly interactive educational games and activities

EMOTIONAL AND PHYSICAL DEVELOPMENT
• Social-emotional—relationships, self-control, and empathy
• Creative expression—drawing, storytelling, and coloring

CREATED BY A TEAM OF EXPERTS
• Developed in collaboration with experts at the Stanford Graduate School of Education
• Aligns with Head Start Early Learning Outcomes Framework and Common Core Standards

ABOUT KHAN ACADEMY AND KHAN ACADEMY KIDS
Khan Academy is a 501(c)(3) nonprofit organization with the mission of providing a free, world-class education for anyone, anywhere. Khan Academy Kids was created by experienced early learning experts who have created 22 other top-selling titles and received 22 Parents’ Choice Awards, 19 Children’s Technology Review Awards, and a KAPi award for Best Children’s App at the International Consumer Electronics Show. The Khan Academy Kids team is a passionate group of engineers, artists, designers, and educators who joined Khan Academy from Duck Duck Moose, a maker of popular educational apps for kids. Khan Academy Kids is 100% free, without ads or subscriptions.

ABOUT SUPER SIMPLE SONGS®
Skyship Entertainment™ is the creator of the beloved children’s brand, Super Simple™. Their award-winning Super Simple Songs® combines delightful animation and puppetry with original and classic kids’ songs to help make learning simple and fun. With over 10 billion views and 10 million subscribers on YouTube, their songs and videos are favorites with parents, teachers, and kids around the globe.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post