കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

*1️⃣ ജനറൽ ഒ.പി*

 *2️⃣ ശിശുരോഗ വിഭാഗം*

*3️⃣ ഗൈനെക്കോളജി*

*4️⃣ ദന്തരോഗ വിഭാഗം*

*5️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ )*

 *6️⃣ മെഡിസിൻ ( ഡോ. സുനിൽ ജോയ്സൺ )*

 *7️⃣ നേത്രരോഗ വിഭാഗം*

*8️⃣ അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സുരേഷ്)*

ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 12.30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ
 *ഫോൺ : 04936 206226*

Post a Comment

Previous Post Next Post