കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

*1️⃣ ജനറൽ ഒ.പി*

*2️⃣ ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

*3️⃣ ശിശു രോഗ വിഭാഗം*

*4️⃣ നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. അബ്ദുൾ റഷീദ് )* 

*5️⃣ സർജറി (ഡോ. അരുൺ ഗോപ്)*

*6️⃣ ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സിന്ധു)*

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ 
*ഫോൺ : 04936 206226* )

Post a Comment

Previous Post Next Post