വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

#അസ്ഥി രോഗവിഭാഗം ഒ.പി 07

#ശിശു രോഗ വിഭാഗം ഒ.പി 9,10

#ജനറൽ മെഡിസിൻ ഒ.പി 11,12

#ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ. ഒ.പി13

#ഇ.എൻ.ടിവിഭാഗം ഒ.പി 16

#മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം ഒ.പി 17

#ഫിസിഷൻ വിഭാഗം ഒ.പി19

#നിത്യരോഗ വിഭാഗം ഒ.പി 20

#ചർമ രോഗ വിഭാഗം ഒ.പി 21

#സർജറി വിഭാഗം ഒ.പി 22

#ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം ഒ.പി 23

#ശ്വാസകോശ വിഭാഗം ഒ.പി 24

#നേത്രരോഗ വിഭാഗം ഒ.പി 30

#ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഒ.പി 33

Post a Comment

Previous Post Next Post