ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൽപ്പറ്റ ഇന്നത്തെ ഒ പി. വിവരങ്ങൾ


 1 ജനറൽ ഒ പി


2 ദന്തരോഗ വിഭാഗം


3 ശിശുരോഗ വിഭാഗം


4 ത്വക്ക് രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സച്ചിൻ)


5 ഇ എൻ ടി (ഡോ. സന്ദീപ്)


6 നേത്രരോഗ വിഭാഗം (ഡോ. അബ്‌ദുൾ റഷീദ്)


7 സർജറി (അരുൺ ഗോപ്)

Post a Comment

Previous Post Next Post