ഇനി കുട്ടികൾക്ക് യൂട്യൂബ് ധൈര്യമായി നൽകാം... കുട്ടികൾക്കായി യൂട്യൂബ് തന്നെ ആപ്പ് ഇറക്കി...

കുട്ടികൾ യൂട്യൂബിലെ അനാവശ്യ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനെ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ? അവർ ഫുൾടൈം യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അനാവശ്യ വീഡിയോകൾ കണ്ടു മക്കൾ വഴിതെറ്റുന്നത് ഭയക്കുന്നുണ്ടോ?

 എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ ആവശ്യം കണ്ടു യൂട്യൂബ് തന്നെ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു ആപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്പിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള വീഡിയോകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ... അവർ ഏതെല്ലാം വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണുന്നു എന്നറിയാൻ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും. നമ്മുക്ക് അവർ കാണുന്ന വീഡിയോകൾക്ക്‌ പരിധി നിശ്ചയിക്കാം... എത്രസമയം കാണണമെന്നും ഈ ആപ്പിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം... ഏതെങ്കിലും  ചാനൽ മക്കൾ കാണരുത് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം... ഇനി ധൈര്യമായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കാണാം...

ABOUT THIS APP

Encourage children to discover the world, with a suite of parental controls

A video app made just for children
YouTube Kids was created to give children a more contained environment that makes it simpler and more fun for them to explore on their own, and easier for parents and caregivers to guide their journey as they discover new and exciting interests along the way.

A safer online experience for children
We work hard to keep the videos on YouTube Kids family-friendly and use a mix of automated filters built by our engineering teams, human review and feedback from parents to protect our youngest users online. But no system is perfect and inappropriate videos can slip through, so we're constantly working to improve our safeguards and offer more features to help parents create the right experience for their families.

Customise your child's experience with Parental Controls
Limit screen time: Set a time limit for how long your children can watch and help encourage their transition from watching to doing.
Keep up with what they watch: Simply check the 'watch it again' page and you'll always know what they've watched and the newest interests that they're exploring.
Blocking: Don't like a video? Block the video or whole channel and never see it again.
Flagging: You can always alert us to inappropriate content by flagging a video for review. Flagged videos are reviewed 24 hours a day, seven days a week.

Create individual experiences as unique as your children
Create up to eight child profiles, each with their own viewing preferences, video recommendations and settings. Choose from 'Approved Content Only' mode or select an age category that fits your child: 'Preschool', 'Younger' or 'Older'.

Select the 'Approved Content Only' mode if you want to hand-pick the videos, channels and/or collections that you've approved your child to watch. In this mode, children won't be able to search for videos.The 'Preschool' Mode curates videos that promote creativity, playfulness, learning and exploration. The 'Younger' Mode allows children aged 5–8 to explore their interests in a wide variety of topics including songs, cartoons and crafts. While our 'Older' Mode gives children aged 9 and up the chance to search and explore additional content such as popular music and gaming videos for children.

All kinds of videos for all kinds of children
Our library is filled with family-friendly videos on all different topics, igniting your children's inner creativity and playfulness. It's everything from their favourite shows and music to learning how to build a model volcano (or make slime ;-), and everything in between.

Other important information:
Parental setup is required to ensure the best experience possible for your child.
YouTube Kids contains paid ads in order to offer the app for free. Your child may also see videos from YouTube creators with commercial content in them that are not paid ads.The Privacy Notice for Google Accounts managed with Family Link describes our privacy practices when your child uses YouTube Kids with their Google Account. When your child uses YouTube Kids without signing into their Google Account, the YouTube Kids Privacy Notice applies.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post