വളരെ കുറഞ്ഞ mb യിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ എന്തും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ്

ഗൂഗിൾ തന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി കുറഞ്ഞ എംബി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം സേർച്ച് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ ഗോ എന്ന ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 40% വരെ ഡാറ്റ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റു ആപ്പുകളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഇതിൽ റിസൽട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആകാം ചർച്ച. 

About This App

Everything you need in one app

Google Go is a lighter, faster way to search, with search results optimised to save up to 40% data.

Get answers quickly and reliably with Google Go, even on slow connections and smartphones with low space. At 12MB in size, it’s fast to download and saves space on your phone.

Type less, discover more. Save time by tapping your way through trending queries and topics, or by using your voice to say what you’re looking for.

Make Google read it. Point your camera at text or listen to any web page. Words are highlighted as they are read, so you can easily follow along.

Search and translate with your camera. See a word you don’t understand on a sign, form, or product? With Google Lens, just point your camera to translate or search for it.

Everything you need in one app. Easily and quickly access your favorite apps and websites, as well as images, videos and information on the things you care about - all from Google Go.

Don’t miss out on what’s popular and trending. Explore the latest trending topics just by tapping Search.

Find the perfect greetings to share with loved ones. Tap on “Images” or “GIFs” to find the best photos and animated greetings to liven up your chats.

Easily switch between languages. Set a second language to switch your search results to or from at any time.

Whatever you are looking for on the internet, Google Go makes it fast and easy for you to find!

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post