വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി നാളത്തെ (08-03-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


* അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം (OP 7)*

 *ശിശു രോഗ വിഭാഗം ( OP.9-10 )*

*ജനറൽ മെഡിസിൻ ( OP.11-12 )*

*ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ (OP.13)*

*ഇ.എൻ.ടി ( OP.16 )*

*മാനസിക വിഭാഗം ( OP.17 )*

*ഡെന്റൽ വിഭാഗം :(OP 18:)*

*ഫിസിഷൻ വിഭാഗം ( OP.19)*

*നിത്യരോഗ വിഭാഗം ( OP.20 )*

*ചർമ രോഗ വിഭാഗം ( OP.21 )*

*സർജറി വിഭാഗം ( OP.22 )* 

*ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം ( OP.23 )*

*ശ്വാസകോശ വിഭാഗം ( OP.24 )*

*നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ( OP.30 )*

*ഗൈനക്ക് വിഭാഗം (OP.33)*

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 1.00 വരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ )

Post a Comment

Previous Post Next Post