വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (15-03-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ📌അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം (OP 7)

📌ശിശു രോഗ വിഭാഗം ( OP.9-10 )

📌ജനറൽ മെഡിസിൻ ( OP.11-12 )

📌ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ (OP.13)

📌ഇ.എൻ.ടി ( OP.16 )

📌മാനസിക വിഭാഗം ( OP.17 )

📌ഡെന്റൽ വിഭാഗം :(op 18:)

📌ഫിസിഷൻ വിഭാഗം ( OP.19

📌നിത്യരോഗ വിഭാഗം ( OP.20 )

📌ചർമ രോഗ വിഭാഗം ( OP.21 )

📌സർജറി വിഭാഗം ( OP.22 ) 

📌ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം ( OP.23 )

📌ശ്വാസകോശ വിഭാഗം ( OP.24 )

📌നേത്ര രോഗ വിഭാഗം ( OP.30 )

📌ഗൈനക്ക് വിഭാഗം (OP.33)


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 1.00 വരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ )

Post a Comment

Previous Post Next Post