കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (15-03-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

   
1️⃣ജനറൽ ഒ പി 

2️⃣ശിശു രോഗ വിഭാഗം

3️⃣ദന്ത രോഗ വിഭാഗം

4️⃣നേത്ര രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. അബ്ദുൾ റഷിദ് )

5️⃣സർജറി (ഡോ. അരുൺ ഗോപ്)

6️⃣ത്വക് രോഗ വിഭാഗം (ഡോ. സച്ചിൻ )


( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് രാവിലെ 8:00 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ *ഫോൺ : 04936 206226* )

Post a Comment

Previous Post Next Post