18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ക്യാൻസർ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ; എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം...


കേരളത്തിലെ മരണ നിരക്കിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം കാൻസർ ആണ്. പല തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളും ഇന്ന് ചികിത്സിച്ചു ഭേദപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചികിത്സ പലപ്പോഴും ദീർഘവും ചെലവേറിയതുമാണ്. ആയതിനാൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ചികിത്സ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അത് ഉയർന്ന മരണ നിരക്കിന് കാരണമാകുന്നു. കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള ക്യാൻസർ ചികിൽസിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ക്യാന്‍സര്‍ സുരക്ഷ പദ്ധതി. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിതരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകപ്പെടും. നീണ്ടകാലം ചെലവേറിയ ചികിത്സ വേണ്ടിവരുന്നവര്‍ക്ക് ചികിത്സാ ചെലവ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് മുകളിലെന്നോ താഴെയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അർഹരായ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. രോഗനിർണയ ചിലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും മിഷດന്‍റ ഫണ്ട് വഴി ആശുപത്രികൾ വഹിക്കും. ഒരു കുട്ടിക്ക് 50,000രൂപ എന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ചാണ് ആദ്യ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഓങ്കോജിസ്റ്റ് / ചികിത്സാ ഡോക്ടർ, റേഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി, സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിດന്‍റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രി അധികച്ചെലവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. യോഗ്യരായ രോഗികൾ ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു പേഷ്യന്‍റ് കാർഡ് നൽകുകയും ചെയ്യും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രോഗികൾക്ക് നിയുക്ത ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കും.

മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

1. 01.11.08 ശേഷം ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍.

2. രോഗബാധയുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം മാത്രമാണ് രോഗികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ബയോപ്സി / റേഡിയോളജിക്കൽ ഇമേജിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള അടിത്തറയായിരിക്കും.

3. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ രോഗികൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്കീമിດന്‍റ സഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു.

4.ചികിത്സ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം രോഗികൾക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുകയാണെങ്കിൽ പദ്ധതിയുടെ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ പരമാവധി 19 വയസ്സുവരെ മാത്രമായിരിക്കും നീട്ടിനൽകുക.

5.  സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റുകള്‍ / പി എസ് യു / കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക്ഈ സ്കീം ബാധകമല്ല.

6. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് / മെഡിക്കൽ സ്കീം പരിധിക്കു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈസ്കീം ബാധകമല്ല.  മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിധി കഴിഞ്ഞുള്ള ചെലവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.

7. നിയമാനുസൃത ആശുപത്രികളുടെ പേവാർഡുകളിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കീം ബാധകമല്ല.

ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ

1.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, തിരുവനന്തപുരം

2.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്ചെസ്ററ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂര്‍

3.ഗവ: മെഡിക്കല്‍കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ

4.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്

5.ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോട്ടയം

6.ഐ എം സി എച്ച്, കോഴിക്കോട്

7.ഐ. സി. എച്ച്,  കോട്ടയം

8.കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്,പരിയാരം, കണ്ണൂര്‍

9.റീജിയണല്‍ ക്യാന്‍സര്‍ സെന്‍റര്‍, തിരുവനന്തപുരം

10.ജനറല്‍ ആശുപത്രി, എറണാകുളം

11.മലബാര്‍ ക്യാന്‍സര്‍ സെന്‍റര്‍, കണ്ണൂര്‍

12.ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, എറണാകുളം

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫോറം ആവശ്യമില്ല. അതാത് ആശുപത്രികളില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാമിഷന്‍റെ കൗണ്‍സലര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യവിശകലനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചികിത്സാ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക്  എ.പി.എല്‍ , ബി.പി.എല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും.

ഹൃസ്വ വിവരണം

അന്വേഷണച്ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാച്ചെലവ് മുഴുവൻ മിഷൻ നൽകുന്ന ഫണ്ടിലൂടെ ആശുപത്രികൾ വഹിക്കും. ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെലവ് പരിധി തുടക്കത്തിൽ 50,000 രൂപയായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മിഷന്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് / ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ, റേഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവി, സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് അധികച്ചെലവ് വഹിക്കാൻ കഴിയും.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

യോഗ്യരായ രോഗികളെ സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഒരു പേഷ്യന്റ് കാർഡ് നൽകുകയും ചെയ്യും. നിയുക്ത ആശുപത്രികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി ചികിത്സ നൽകും. കൂടുതൽ പരിശോധനയിൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും രോഗിക്ക് സഹായത്തിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, സഹായം ഉടൻ തന്നെ നിർത്തും.

മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ

പണരഹിതമായ ഇടപാടുകൾ നൽകുന്നതിന് ഇതിനകം തന്നെ ആശുപത്രികളുടെ സൂപ്രണ്ടുമാരിൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹായത്തിന് അർഹരായ രോഗികൾക്ക് മിഷനെ സമീപിക്കാതെ ഈ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം സൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post