വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ (19-03-2022) ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


📌അസ്ഥി രോഗ വിഭാഗം (OP 7)

📌ശിശു രോഗ വിഭാഗം ( OP.9-10 )

📌ജനറൽ മെഡിസിൻ ( OP.11-12 )

📌ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ (OP.13)

📌ഇ.എൻ.ടി ( OP.16 )

📌മാനസിക വിഭാഗം (OP.17)

📌ഫിസിഷൻ വിഭാഗം ( OP.19)

📌നിത്യരോഗ വിഭാഗം (OP.20)

📌ചർമ രോഗ വിഭാഗം (OP.21)

📌സർജറി വിഭാഗം (OP.22) 

📌ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം (OP.23)

📌ശ്വാസകോശ വിഭാഗം (OP.24)

📌നേത്ര രോഗ വിഭാഗം (OP.30)

📌ഗൈനക്ക് വിഭാഗം (OP.33)

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 1.00 വരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ )

Post a Comment

Previous Post Next Post