എംപ്ലോയ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാം...

കൽപ്പറ്റ: എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ 2000 ജനുവരി 1 മുതൽ 2021 ആഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ രജിസ് ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് (ഐഡന്റി കാർഡിൽ പുതുക്കേണ്ട മാസം 10/1999 മുതൽ 6/2021 വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക്) 2022 ഏപ്രിൽ 30 വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാം. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസ് മുഖേന ജോലി ലഭിച്ച് യഥാ സമയം വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചേർക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ഈ കാലയളവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദായിട്ടുള്ളവർക്കും പുനർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയി ട്ടുള്ളവർക്കും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് www.eemployment.kerala.gov.in പോർട്ടൽ മുഖേന ഓൺലൈനായും രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാം.

Post a Comment

Previous Post Next Post