നമ്മുടെ പേഴ്സണലായ ചാറ്റുകൾ, ഫോട്ടോകളുള്ള ആപ്പുകൾ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ആപ്പ്


നമ്മുടെ ഫോണുകൾ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയപ്പെടാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ചില ആപ്പുകൾ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയ ചാറ്റുകൾ ഫോട്ടോകൾ മറ്റുള്ളവർ കാണുമോ എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. എന്നാൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിധ ആപ്പുകളും ഫിംഗർ പ്രിന്റ്, പാസ്‌വേഡ്, പാറ്റേൺ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Gallery, Gmail, Browser, Play Store തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ ആപ്പുകളും സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

About This App

🔒Lock up apps with PIN, pattern lock. Catch intruders and protect your Privacy.

App Lock Master – Lock Apps & PIN & Pattern Lock is a smart and super applock with PIN /pattern lock. One-tap to lock apps to prevent unauthorized access, ensure your security and keep your privacy safe.

App Lock Master also provides advanced functions, Intruder Selfie & Hide AppLock Icon. Give your phone 360° security protection.

========= Core Features =========
🔐Lock Apps
* App lock for all apps, lock up sensitive apps such us WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Gallery, Gmail, Browser, Play Store with password lock/fingerprint lock. Prevent unauthorized access and guard privacy with lock pattern and applock

🔑Lock systems/Lock Install
* Such as SMS, contacts, system setting to keep your data away from being messed up or prevent others from changing your phone setting.
* Lock the app market in your phone to prevent others from buying unwanted apps/games.
* Lock system setting to prevent uninstall apps.

🔐Lock New Apps
* After you installed the new app, you can one tap to lock the app

🔑Lock by Pattern/PIN
* Both app locker, PIN/pattern lock supported

🎨Free Themes
* Variety of app lock themes and background to chose

--------------- FAQ ---------------
⚠️Change Password?
Lock Master → Setting → Change Password

⚠️Open The Hidden Lock Master?
Visit this url “lockmaster.ludashi.com” in your browser to open Lock Master

⚠️Forgot Password?
Open Lock Master → Click forget password upper right corner
Enter verification code → Reset your password

======== Advanced Features ========
👉Fingerprint Lock
* Supported on specific devices that has the fingerprint sensor

🚨Intruder Selfie
* Take photos of invaders automatically who try to unlock your apps with wrong passwords in three times

🔍Hide App Lock Master Icon
* Hide App Lock Master icon from home, prevent incorrectly uninstalling App Lock Master and prevent others from breaking into your password by uninstalling App Lock Master

🎭Replace App Lock Master Icon
* Change App Lock Master icon into calculator, weather, recorder or others. Avoid people know you install App Lock Master

👀Private SNS
* Hide social accounts in App Lock Master, such as Facebook, Twitter…

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Post a Comment

Previous Post Next Post