റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട A-Z പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇനിമുതൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മതി


റേഷൻകാർഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം
🪄🪄🪄🪄🪄🪄🪄🪄

🪄 എല്ലാ വിഭാഗം റേഷ൯കാർഡുകൾക്കും ഈ മാസം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റേഷ൯ വിഹിതം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ?


🪄 റേഷൻ കാർഡ് ഇനി എടിഎം കാർഡ് രൂപത്തിൽ. PVC റേഷൻ കാർഡിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം..?

 അപേക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

🪄 ഓരോ മാസത്തെയും നിങ്ങളുടെ റേഷൻ വിഹിതം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വളരെ സിമ്പിൾ 

📌 എത്ര പേരാണ് അംഗങ്ങളായിയുള്ളത്
📌 എത്ര കിലോ അരി, ഗോതമ്പ്, മണ്ണെണ്ണ, ആട്ട, മറ്റു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഓരോ മാസവും ലഭിക്കും.
📌റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവ അതെ അളവിൽ അതെ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ?

എല്ലാം അറിയാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


🪄 ഇനി റേഷൻ കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ കാർഡ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതില്ല. ഈ ആപ്പ് കാണിച്ചാൽ മതി..!

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

🪄 ആധാർ കാർഡ് റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം മതി

 എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

📌 ആധാറുമായി റേഷൻ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കാത്തവരുടെ പേരുകൾ കാർഡിൽനിന്നു നീക്കാൻ കർശന നിർദേശം.

🪄 മൂന്നു മാസം തുടർച്ചയായി റേഷൻ വാങ്ങാത്തതിനാൽ എഎവൈ / മുൻഗണന പട്ടികയിൽ പുറത്താക്കിയവരുടെ പട്ടിക

📌 നിങ്ങളുടേതും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം...🪄 പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം... കാർഡിലെ പേരുകൾ തിരുത്താം, കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, നീക്കം ചെയ്യാം...

📌 റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ...

Post a Comment

Previous Post Next Post