വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


    
 *ജനറൽ മെഡിസിൻ (OP 11,12)*

*ശിശുരോഗ വിഭാഗം ( OP 9,10)*

*ഇ.എൻ.ടി വിഭാഗം (OP 16)*

 *മാനസിക രോഗ വിഭാഗം (OP 17)*

*ഫിസിഷൻ വിഭാഗം (OP 19)*

*നിത്യരോഗ വിഭാഗം (OP 20)*

 *ചർമരോഗ വിഭാഗം (OP 21)*

 *സർജറി വിഭാഗം (OP 22)*

 *ഡ്രസ്സിങ് വിഭാഗം (OP 23)*

*ശ്വാസകോശ വിഭാഗം (OP 24)*

*ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം (OP.33)*

 *നേത്ര രോഗ വിഭാഗം (OP 30 )*

*ഡെന്റൽ വിഭാഗം (OP18)*

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 1.00 മണിവരെ, സായാഹ്ന ഒപി (ജനറൽ ഒപി) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.00 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7.30 വരെ )

Post a Comment

Previous Post Next Post