കണ്ടാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ... വീഡിയോസ്, ഫോട്ടോസ്, ഓഡിയോസ് അങ്ങനെ പലതും ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാന്തരം ആപ്പ്...

കണ്ടാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് ഓഡിയോസ് അങ്ങനെ പലതും...


  സ്വകാര്യത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരാണുള്ളത്. മൊബൈലിൽ തന്നെ പലരും പലതും സ്വകാര്യമായി വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് അങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ളത്  മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് ഇഷ്ടം ആവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ അത്തരം ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ ഇതൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫയലുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ പാസ്സ്‌വേർഡ് അടിക്കാനുള്ള കീബോർഡാണ്. 6 mb മാത്രം.

About This App

Keep photo Safe and Hide Pictures, Videos and Lock apps behind Calculator!

Calculator is the Vault app can secretly Hide Pictures, Hide Videos and Lock Apps without anyone knowing as gallery lock installed in your phone looks as just a regular calculator. Your files will be secretly stored in vault and can only be viewed after a Numeric PIN is entered on calculator panel of this app.

Also this Photo Locker can be used as regular calculator for daily use.

How to use

✔ Hide Pictures and Videos : Click on Plus Button at the bottom of main screen and then select media from gallery and click lock button to hide into Photo hide and Video Locker - Calculator app.
✔ Lock Apps: Go to App Lock tab on main screen and Lock your Apps by selecting them to keep safe from others.
✔ Intruder Selfie: Enabling intruder selfie lets you capture intruder's photo and show them when you entering into smart hidden calculator.
✔ Fake Cover: you can enable advanced security where you can set fake cover of Force close of applications which are locked and only you know trick to open your app lock interface.
✔ Finger print app lock: you can enable your fingerprint for locked apps to open it without password instantly. it also used for your smart hide calculator.

Features:

• Access Photo & Video Locker by typing Numeric PIN on calculator panel of this app.
• Lock apps using Classic PIN pad.
• Support all Picture formats in gallery lock like GIF, JPEG, PNG etc.
• Backup PATTERN UNLOCK.
• Beautiful Themes for calculator and app lock screen.
• Easy to Manage, Delete, Unhide, Move Pictures in gallery vault.
• Amazing Inbuilt Image viewer with Slide show, Rotate, Share and Shuffle option.
• Supports app protection to prevent Calculator from being uninstalled by strangers.
“This app uses the Device Administrator permission.” You can activate device Administrator permission for this app to prevent accidentally Uninstallation of app and avoid loss your data.
• Powerful and Instant Lock Apps system to keep safe your private media.
• Finger Print unlock for both calculator and app lock for supported devices.
• Intruder Selfie. Instant selfie captured when someone tried wrong password on your app lock.
• Fake App lock cover. Enable double security or fake screen over your app lock. you can set force close app screen for locked apps.
• You can lock Wi-fi and Bluetooth with password protection of app lock if supported by your android version.
• Disappears from recent apps list.
• Dark Mode feature helps to safe open personal photo, video locker during night with Dark theme.

• Latest Material Design with easy to use interface.

This app uses Accessibility Service.

USEFUL TIPS :

✔ Forget Password? Recover Password by your registered e-mail id and regain access to the app.
✔ Change PIN? Go to Settings tab and click on Change Password.
✔ Unlock Media? After you Hide pictures and Videos from this gallery lock, use unlock button in this app to unhide media whenever needed.
✔ Advance Protection? Turn “ON” app protection option from settings after you Hide pictures and Videos to keep safe without losing it.
✔ Relax and View Images? Use Slideshow option and set slide interval from settings.
✔ Beautify? Use Theme icon to change color of Lock Screen so you don’t get bored.

FAQ:
Q: Forgot my password. How to Reset?
A: Enter 8888 number in Calculator and press EQUAL(=) button. password recovery screen will open.

Q: I uninstalled app and my locked photos gone. Can I recover?
A: No you can not. once you uninstalled app without restoring files back to your gallery, you will lose locked files forever. re installing can not recover those deleted files.

Any Suggestion or Feedback?
email: [email protected]

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post