കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ


    
*1️⃣ ജനറൽ ഒ പി*

*2️⃣ ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

 *3️⃣ ശിശു രോഗ വിഭാഗം* 

*4️⃣ ശ്വാസകോശ രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സിന്ധു)*

 *5️⃣ ഇ.എൻ. ടി ( ഡോ. ഷജ്മിർ)*

 *6️⃣ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം ( ഡോ. ജോസ്റ്റിൻ )*

 *7️⃣ സർജറി ( ഡോ. അരുൺ ഗോപ്)*

 *8️⃣ നേത്ര രോഗ വിഭാഗം*

 *9️⃣ ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ)*

ഒ.പി ടിക്കറ്റ് 12 .30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ *ഫോൺ : 04936 206226*

Post a Comment

Previous Post Next Post