നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ വേഗത വളരെ കുറവാണോ? ബാറ്ററി ചാർജ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ...

നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ വേഗത വളരെ കുറവാണോ? ബാറ്ററി ചാർജ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ...


ഫോണിന്റെ റാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേഗത കൂട്ടുന്നു. റാം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. APP caches, APP residual files, useless apk files, temp files, log files, AD junk files തുടങ്ങിയ അനാവശ്യമായ എല്ലാ ഫയലുകളും ക്ലീൻ ചെയ്തു റാം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫോണിലുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

About This App

Ram Cleaner APP for cleaning cache files, ram boosting and speeding up phone

Has your phone worked slower and slower? Battery draining quicker than ever?

Now, this phone cleaner app, Fast Cleaner, will help you to optimize phone performance. Just ONE tap, it will done.

★ Top Features ★

► Junk Cleaner
     Fast Cleaner will cleanup useless junk files from your Android device, freeup phone space.
     Junk files in your phone, including: APP caches, APP residual files, useless apk files, temp files, log files, AD junk files.

► Large Files Cleaner
     Scan large files in your Android phone. You can choose to delete large files and release space.

► Save Power
     Boost battery draining apps to save phone power.

► Memory Booster
     Optimize memory and speed up phone.

► Widget
     Add beautiful widget to your phone screen, which make cleaning up easier.

It can optimize and speed up your Android phone with just one tap. Fast Cleaner also scan your phone for cache and junk files, and clean up to greatly improve your phone processing speed.

Fast Cleaner, the professional and super android phone cleaner APP will efficiently improve your phone performance and make it faster for daily using.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Post a Comment

Previous Post Next Post