കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്നത്തെ ഒ.പി വിവരങ്ങൾ

  
*ജനൽ ഒ പി*

 *ദന്ത രോഗ വിഭാഗം*

 *ശിശു രോഗ വിഭാഗം*

*സർജറി ( ഡോ. അരുൺ ഗോപ് )*

*നേത്ര രോഗ വിഭാഗം*

 *ത്വക് രോഗ വിഭാഗം ( ഡോ. സച്ചിൻ )*

 ഗൈനെക്കോളജി*

( ഒ.പി ടിക്കറ്റ് ഉച്ചക്ക് 12.30 വരെ, അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 11.30 വരെ ) ഫോൺ : 04936 206226

Post a Comment

Previous Post Next Post