ഫോൺ കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ? ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ എല്ലാവരുടെയും പക്കലുണ്ട്, അതിന്റെ സഹായത്തോടെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ആരോടും സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരാളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ എന്ന ചിന്ത പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരും.


 കാരണം അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങൾ ആയിരിക്കും. ചില തെളിവുകൾ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ചില ഫോണുകളിൽ ഇത്തരം കോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഇല്ല. അവർക്ക് വളരെ അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആപ്പ് ആണിത്. 

About This App

Auto Call Recorder - allows you to Record calls and backup to cloud.

Auto call recorder allows you to record phone calls while on the phone.

This automatic Call Recorder is a great Telephone Recording app for Android.

Why Call Recorder? With over 50 million satisfied users, you’re in good company.

Record any phone call you want. Choose which users or incoming/outgoing phone calls to record and choose which calls you want to save or share.

Key Features:

Automatically Record Calls
•Voice recorder will record phone calls seamlessly
•Phone call recorder allows you to document phone calls as you need to

Record incoming and outgoing calls
•Call Recorder automatic can record both types of calls with high sound quality to give you full coverage

Reveal Caller ID
•Reveal ID's of an unknown caller automatically
•Name id helps you know who’s calling, even when you don’t have the contact information

Backup & Manage Recordings
•With the best recording app for your cell, you can backup all previous recordings
•A caller id and number locator app helps you organize all your needs in one place

Create Ignore List
•Save and manage a list of numbers to automatically ignore
•Spam blocker tool gives you control of your phone so you can reject calls easily

Easily Manage Recordings
•Our recorder app sorts your recordings by names or group by dates.
•Access our call recorder free of charge

Playback and Share Recordings
•Access your recordings easily
•Share recordings seamlessly from within the app Call recorder pro enables you to access all features.

 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 


Post a Comment

Previous Post Next Post