പരീക്ഷക്ക്‌ തയ്യാറാകുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ്ടു മോഡൽ പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉത്തരസൂചികയും


SSLC MODEL EXAM QUESTIONS AND ANSWER KEY 2022

 
SUBJECTSQUESTION AND ANSWER
MALAYALAM I
QUESTION
answer
MALAYALAM II
QUESTION
answer
URDUQUESTION
answer
ARABICQUESTION
answer
SANSKRITQUESTION
answer
HINDIQUESTION
answer
ENGLISHQUESTION
answer
BIOLOGY MMQUESTION
answer
BIOLOGY EMQUESTION
answer
SS MMQUESTION
answer
SS EMQUESTION
answer
CHEMISTRY EMQUESTION
answer
CHEMISTRY MMQUESTION
answer
PHYSICS MMQUESTION
answer
PHYSICS EMQUESTION
answer

+2 MODEL EXAM QUESTIONS AND ANSWER KEY 2022

SUBJECTSQUESTION AND ANSWER
PHYSICSQUESTION
answer
HISTORYQUESTION
answer
ACCOUNTANCYQUESTION
answer
ECONOMICSQUESTION
answer
ACCOUNTANCY AFS
QUESTION
answer
CHEMISTRY
QUESTION
answer
ENGLISH
QUESTION
answer
BUSINESS
QUESTION
answer
POLITICS
QUESTION
answer
SOCIOLOGY
QUESTION
answer
GEOGRAPHY
QUESTION
answer
MALAYALAM
QUESTION
answer
HINDI
QUESTION
answer
ARABIC
QUESTION
answer
URDU
QUESTION
answer

Post a Comment

Previous Post Next Post